SON EKLENENLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları Yönetmeliği Yayımlandı
26 Mayıs 2022 07:43

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK KAMPLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan gençlik kamplarının faaliyete başlaması, çalışma usul ve esasları ile gençlik kamplarındaki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kampları ile bu gençlik kamplarında görevlendirilen kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 209 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) Gençlik kampı: Bakanlığa bağlı gençlik kampı müdürlüklerini,

c) Gençlik kampı müdürü: Kampın idari yönetiminden sorumlu olmak üzere Bakanlık personeli arasından görevlendirilen kişiyi,

ç) Gençlik merkezi: Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren gençlik merkezi müdürlüklerini,

d) Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

e) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

f) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

g) Kamp: Gençlere serbest zamanlarında eğitsel, sanatsal, sportif beceriler kazandırmak, gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, milli ve manevi değerleri gençlere aktarmak için Bakanlık tarafından açılan kampları,

ğ) Kamp görevlisi: Kamplarda görev alan kamp lideri, program sorumlusu ve koordinatörü,

h) Kamp lideri: Kampçıların sevk ve idaresinden sorumlu olan gönüllü kişiyi,

ı) Kampçı: Kamplardan yararlanan kişiyi,

i) Koordinatör: İki veya daha fazla program sorumlusunun görev yaptığı kamplarda kıdemli olan program sorumlusunu,

j) Program sorumlusu: Kamp liderleri arasından seçilen, kamp programının uygulanmasını sağlayan, kamp liderlerini sevk ve idare eden kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Kampının Özellikleri ve Faaliyete Açılması

Kamp alanlarının özellikleri  

MADDE 5- (1) Kamp alanları; bulunduğu yerin iklim koşulları ile uyumlu idari, hizmet, barınma, yemek, eğlenme, spor, dinlenme, atölye ve benzeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenir.

(2) Kampların fiziki özelliklerine ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Gençlik kampının faaliyete açılması ve faaliyetine son verilmesi

MADDE 6- (1) Bakanlık ilgili mevzuatına göre kurulan gençlik kampları, il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlık oluru ile faaliyete açılır. Gençlik kamplarının faaliyetine son verilmesine ilişkin iş ve işlemler, bu fıkrada belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülür.

(2) Gençlik kamplarına ad verilmesine ilişkin hususlar Bakanlık ilgili mevzuatına uygun olarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamplara İlişkin Usul ve Esaslar

Kamp türleri, süresi ve programı

MADDE 7- (1) Yılın her döneminde faaliyet göstermek üzere yurt içi ve yurtdışında; ulusal ve uluslararası nitelikte doğa ve deniz kampları ile tarım, sanat, spor, bilim, kültür, çadır ve benzeri tematik kamplar düzenlenebilir.

(2) Kamp alanlarının imkân ve kapasiteleri ile öngörülen başvuru sayısı göz önüne alınarak kamp takvimi, kampın başlamasından önce duyurulur.

(3) Kamp programları ve süresi Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(4) Genel Müdürlük tarafından planlama yapılmayan zamanlarda, Genel Müdürlükten onay almak kaydıyla il müdürlüklerince yerel kamplar düzenlenebilir.

Kampın tanıtımı ve duyurusu

MADDE 8- (1)  Kampların tanıtımı Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından uygun görülen iletişim araçlarıyla yapılır.

Katılım şartları ve başvuru

MADDE 9- (1) Kampa başvuru, kampın niteliğine göre Bakanlık tarafından yapılan duyurularda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Ulusal gençlik kamplarına katılacaklarda aranan şartlar şunlardır:

a) Bakanlık tarafından belirlenen yaş aralığında olmak.

b) Bakanlıkça belirlenen ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulan usul ile başvuru yapmak.

c) Kamp yapmaya engel bir sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak, kampın niteliğine göre talep edilmesi halinde sağlık raporu sunmak.

ç) On sekiz yaşını dolduranların kendisi tarafından, on sekiz yaşından küçük olanların velisi veya vasisi tarafından taahhütname verilmiş olmak.

(3) Uluslararası, tematik ve diğer nitelikteki kampların içeriği, bu kamplara katılacak kampçılarda aranan şartlar ve başvuru usulleri Bakanlık tarafından belirlenir.

(4) Yabancı uyruklu gençlerin yurtdışından kampa katılımlarında ilgili ülke makamlarının veya yurtdışı temsilciliklerinin; yurtiçinden kampa katılımlarında ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının veya uluslararası kuruluşların başvuruları Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 10- (1) Kamplara katılım şartlarını sağlayanlar arasından aşağıda belirtilenlere katılım önceliği verilir:

a) Şehit çocukları ve kardeşleri.

b) Gazi, gazi çocukları ve gazi kardeşleri.

(2) Bakanlık, kamplara katılım şartlarını sağlayanlar arasından aşağıda belirtilenlere katılım önceliği verilmesine ilişkin kontenjan ve kriter belirleyebilir:

a) Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlar.

b) Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenler.

c) Sosyo-ekonomik koşullar itibarıyla dezavantajlı durumda olan gençler.

ç) Spor, sanat ve bilim alanında başarılı olduğunu belgeleyenler.

d) Bakanlık kalkınma planı, yıllık programlar, Cumhurbaşkanlığı programı, eylem planları, Bakanlığın hedef ve politikaları ile stratejik planı ile doğal afet, ekonomik ve sosyal sebepler gibi beklenmeyen hallerden dolayı katılım önceliği tanınmasına karar verilenler.

(3) Ulusal gençlik kamplarının kamp başvuru sonuçlarının asil ve yedek listesi kamp başlangıcından önce Bakanlık internet sitesinde duyurulur. 

(4) Kamp başlangıcından sonra yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilenler kamptan çıkarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamp Personeli

Kamp personelinin nitelikleri

MADDE 11- (1) Kampta; gençlik kampı müdürü, idari personel ile Bakanlık tarafından açılmış eğitimleri başarıyla tamamlamış kamp liderleri, kamp liderleri arasından seçilen program sorumluları ve koordinatörler görev yapar. Koordinatör, program sorumlusu ve kamp lideri,  gençlere rehberlik yapmak ve kamp programını yürütmek üzere geçici süreyle ve gönüllü olarak görevlendirilir. Kampların niteliğine göre yapılacak aktivitelerde cankurtaran, sportif faaliyetler için gerekli antrenör ve benzeri personel il müdürlüğü tarafından görevlendirilir.

(2) Kamp lideri, Bakanlık tarafından açılan kamp liderliği eğitimi programını başarıyla tamamlamış gönüllü kişiler arasından ve sadece kamp dönemlerinde Genel Müdürlük tarafından görevlendirilir.

(3) Kamp liderlerinde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak.

b) En az ön lisans mezunu veya öğrencisi olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

d) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

e) Bakanlık tarafından düzenlenen kamp liderliği eğitim programını başarıyla tamamlayarak belge almış olmak.

(4) Kamp liderlerinin seçimi ve eğitimi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(5) Kamp programının uygulanmasını koordine etmek amacıyla Genel Müdürlük tarafından en az üç yıl görev yapmış kamp liderleri arasından program sorumlusu görevlendirilir. İki veya daha fazla program sorumlusu görevlendirilen kamplarda, kıdemli program sorumlusu koordinatör olarak görev yapar.

(6) Kamp görevlilerinin üçüncü fıkrada belirtilen şartları kaybetmesi veya görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde kamp liderliği belgeleri iptal edilir.

Gençlik kampı müdürünün görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Gençlik kampı müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kampın idari işlemlerini mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına uygun olarak yürütmek.

b) Kampın işleyişiyle ilgili ihtiyaçları belirlemek ve temin edilmesini sağlamak.

c) Kampta yapılacak aktivitelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

ç) Kamp personelinin iş planını hazırlatmak, performanslarını takip etmek.        

d) Sosyal ve kültürel etkinliklere katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla il müdürlüğünün onayıyla iş birliği yapmak.

e) Kamp alanlarının kullanımı, bakımı, onarımı, temizliği, güvenliği ve benzeri hususlara ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

f) Kamp faaliyetlerine ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini almak.

g) Kampta verilen yemeklerin kontrolünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak.

ğ) Genel Müdürlük tarafından talep edilen kamp ve kamp dönemlerine ilişkin verileri hazırlamak ve il müdürlüğüne sunmak.

h) Kampın standart dosya planı dâhilinde dosyalama işlemlerini yürütmek.

ı) Arşiv ve e-arşiv belgelerini yıl sonunda il müdürlüğüne teslim etmek.

i) Kamp uygulama talimatlarının yürütülmesini sağlamak.

(2) Gençlik kampı müdürü, Bakanlık taşra teşkilat yapısında belirlenen amirine karşı sorumludur.

Koordinatör ve program sorumlusunun görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Koordinatör ve program sorumlusunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen içerik doğrultusunda kamp programlarının gençlik kampı müdürüyle koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Görevlendirildikleri kamp döneminden en az bir gün önce kampa katılmak ve hazırlıkları tamamlamak.

c) Kamp öncesinde, görev alan kamp liderleri ile toplantı yaparak kamp programı işleyişi hakkında plan hazırlamak, kamp liderleri arasında kamp liderinin eğitim ve yetenekleri doğrultusunda iş bölümü yapmak, kamp gruplarının kurulmasını sağlamak.

ç) Yarışma, toplantı, eğlence, gezi, tören ve gösteri hazırlama gibi her türlü işlerin yürütülmesini organize etmek.

d) Kamp liderlerinin nöbet çizelgesini hazırlamak ve çalışmalarını kontrol etmek, kampın işleyişi hakkında liderlerle günlük toplantı yapmak.

e) Kampta gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri almak.

f) Kamp döneminde görevini yapmayan, programı aksatan kamp liderlerini uyarmak ve devamı halinde gereği yapılmak üzere gençlik kampı müdürünü bilgilendirmek.

g) Her kamp dönemi sonunda rapor hazırlamak.

(2) Koordinatör ve program sorumlusunun birinci fıkrada belirtilen hususlara aykırı hareket etmesi halinde kamptaki görevine son verilir.

(3) Koordinatör ve program sorumlusu; gençlik kampı müdürüne karşı sorumludur.

Kamp liderinin görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Kamp liderinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kamp döneminden en az bir gün önce kampta hazır bulunmak, aktivite alanlarıyla ilgili faaliyetleri tespit etmek ve kamp öncesinde yapılan toplantıda bunları sunmak.

b) Kamp süresince aktivitesi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmek ve nöbet hizmetlerini yürütmek.

c) Kendine ait grubu kamp programına ve günlük çizelgeye göre hazırlamak ve yönetmek.

ç) Kampçılara davranışlarıyla örnek olmak.

d) Kampçılarla uygun bir şekilde iletişim kurmak.

e) Kampın çalışma programının işlemesini ve tüm kampçıların faaliyetlerde yer almasını sağlamak.

f) Grubundaki kampçıların temizlik, beslenme, barınma, çalışma ve eğlence hususlarında temiz, düzenli ve iyi davranışlarının olmasını sağlamak.

g) Kampçıların sağlık durumuyla ilgili program sorumlusuna bilgi vermek.

ğ) Kendisine verilen görevleri diğer kamp liderleriyle iş birliği içerisinde yerine getirmek.

h) Kampta kendilerine program sorumlusu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

(2) Kamp liderinin birinci fıkrada belirtilen hususlara aykırı hareket etmesi halinde kamptaki görevine son verilir.

(3) Kamp liderleri program sorumlusu, koordinatör ve gençlik kampı müdürüne karşı sorumludur.

Fahri görev

MADDE 15- (1) Gençlik kamplarında alanında uzman kişiler fahri olarak görevlendirilebilir. Fahri görevlendirmeler 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 213 üncü maddesine göre yapılır.

(2) Fahri olarak görevlendirilenlerin görevlerinde başarısız olduklarının veya bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının gençlik kampı müdürü tarafından tespit edilmesi ya da çeşitli nedenlerle faaliyet alanının kapanması durumunda görevlerine son verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıtların Tutulması ve Disiplin İşlemleri

Kayıtların tutulması

MADDE 16- (1) Kampta aşağıda belirtilen kayıtlar tutulur:

a) Kampçı klasörü: Kampçıların kimlik bilgileri ve başvuru formlarının, kampçıya ait tutanaklar ve benzeri belgelerin muhafaza edildiği klasördür.

b) Lider klasörü: Kamp liderlerinin görev dağılımı, nöbet çizelgesi ve tutulan tutanaklara ilişkin belgelerin muhafaza edildiği klasördür.

(2) Tutulması gereken diğer defter, klasör, form, kayıt, dosya ve evraka ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Disiplin kurulunun oluşumu ve işleyişi

MADDE 17- (1) Disiplin kurulu; gençlik kampı müdürünün başkanlığında, koordinatör veya program sorumlusu ve ilgili kampçıdan sorumlu kamp lideri olmak üzere üç kişiden oluşur. Disiplin kurulu oy çokluğu ile karar alır.

(2) Kampçıdan sorumlu kamp lideri tarafından disiplin kuruluna sevk edilen kampçı, olaya ilişkin açıklama yapması için çağrılır.

(3) Disiplin kurulu; kampçıya, işlediği fiile uygun olarak uyarma veya kamptan çıkarma cezası verebilir. Disiplin cezalarına ilişkin alınan kararlar disiplin kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Kurul, kararlarını tutanağa bağladıktan sonra uygulamaya koyar. İki nüsha düzenlenen tutanağın bir nüshası kampçıya verilir ve diğer nüshası dosyasında muhafaza edilir. Kamptan çıkarma cezasının uygulanması halinde ivedilikle il müdürlüğüne bilgi verilir.

(4) Kampçı on sekiz yaşından küçük ise disiplin kurulu tarafından alınan karar velisi veya vasisine de ayrıca bildirilir. On sekiz yaşından küçük kampçıların kamptan çıkarma cezası alması durumunda velisi veya vasisine teslim edilmesine ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Disiplin cezaları ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller

MADDE 18- (1) Disiplin cezaları; uyarma ve kamptan çıkarma şeklinde verilebilir.

(2) Uyarma, kampçılara davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Grup çalışmalarını engelleyici ve huzuru bozucu davranışlarda bulunmak.

b) Kamp personeline ve diğer kampçılara hal ve hareketi ile saygısız davranmak ve kötü muamelede bulunmak.

(3) Kamptan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunmak.

b) Kamp alanlarında delici, kesici alet ile ateşli silah bulundurmak.

c) Genel ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak.

ç) Kamp alanında kumar oynamak ve oynatmak.

d) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kamp alanına sokmak veya kullanmak.

e) Kamp dönemi boyunca üç defa uyarma cezası almak.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 19- (1) Kampların programı, kontenjanları, yaş grupları, kamp takvimi, formlar ve uygulamaya yönelik diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

KAMU EXPRESS

SPOR KRİTİK SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER